Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken dus onderdeel uit van – alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met Schoonmaak Plan verder -. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. De algemene voorwaarden van Schoonmaak Plan prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en/ of contractpartner. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Schoonmaak Plan slechts voor zover deze afwijkende bepalingen door Schoonmaak Plan schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt hieronder mede contractant verstaan, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’ wordt hieronder mede verstaan ‘diensten’

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Schoonmaak Plan, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat door Schoonmaak Plan een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven. Bestellingen, aangenomen door alsmede voorwaarden en bedingen, overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, moeten door Schoonmaak Plan schriftelijk worden bevestigd, alvorens zij Schoonmaak Plan binden.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte van Schoonmaak Plan door opdrachtgever, dan wel door verzending van een orderbevestiging zijdens Schoonmaak Plan. Zo nodig, kan door Schoonmaak Plan een door opdrachtgever getekende akkoordverklaring worden gevraagd. Schoonmaak Plan is niet gehouden tot uitvoering van de betreffende overeenkomst over te gaan, indien en zolang de offerte van Schoonmaak Plan niet is geretourneerd waaruit de acceptatie blijkt, dan wel de eventueel verlangde akkoordverklaring niet in het bezit is van Schoonmaak Plan.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Schoonmaak Plan deze schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 4. Levertijd/Leveringen

4.1. Levertijden worden door Schoonmaak Plan bij benadering vastgesteld en onder het voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van producten, goederen en materialen.

4.2. Overschrijding van de levertijd, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, opdrachtgever aanspraak geven op een schadevergoeding, terwijl voorts opdrachtgever Schoonmaak Plan vrijwaart voor alle aanspraken, die derden jegens Schoonmaak Plan ter zake geldend maken.

4.4. Schoonmaak Plan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor goederen in gedeelten te leveren, terwijl voorts indien blijkt dat de ontvangen goederen niet geheel overeenstemmen met de bestelde goederen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever is.

4.5. Indien verzending van de goederen door Schoonmaak Plan geschiedt, zijn kosten en emballage, transport, in- en uitladen tot een nader tussen partijen overeen te komen bedrag voor rekening van Schoonmaak Plan, aangeduid met het begrip ‘franco’.

4.6. Indien blijkt dat de goederen niet op de afgesproken datum en plaats kunnen worden afgeleverd is dat voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die daaruit voortvloeit, waaronder begrepen de kosten van opslag elders. Schoonmaak Plan is niet gehouden tot opslag van de goederen over te gaan alvorens opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld ter dekking van de kosten van een eventuele opslag.

 

Artikel 5. Overmacht

5.1. Als overmacht wordt beschouwd de situatie dat van Schoonmaak Plan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waarbij Schoonmaak Plan het recht voorbehoudt de overeenkomst zonder tussenkomst van de Rechter als ontbonden te beschouwen en/of op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat Schoonmaak Plan tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Levering geschiedt tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief B.T.W. en de voor rekening van opdrachtgever komende vervoer- en andere bijkomende kosten.

6.2. Schoonmaak Plan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door Schoonmaak Plan te betrekken goederen en van diensten, waarvan Schoonmaak Plan gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien zodanige prijsverhogingen het gevolg zijn van wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta of verhogingen van de invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen.

 

Artikel 7. Retourneren

7.1.Voorraadartikelen: Uw heeft het recht van retour binnen 45 werkdagen na levering van het product. Met opgave van reden kunt u dit product retourneren waarbij de aankoopprijs van het product terug wordt betaald. Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd. Mocht niet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, dan behoudt Schoonmaak Plan schoonmaakartikelen zich ten allen tijde het recht, het recht op retour te weigeren. Speciaal voor u bestelde items vallen buiten dit recht. Zie punt 2. Bestelartikelen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1. Garantie wordt door Schoonmaak Plan uitsluitend verstrekt indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen en blijft te allen tijde beperkt tot – naar keuze van Schoonmaak Plan – herstel of terugbetaling van de koopprijs c.q. vervanging van de door Schoonmaak Plan geleverde goederen.

8.2. Een overeengekomen garantie vervalt indien de goederen door de opdrachtgever onjuist worden gebruikt, zulks volledig ter beoordeling aan Schoonmaak Plan.

 

Artikel 9. Garantie bepalingen (onderhoud)

9.1. De genoemde garantie geldt niet:

– wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen  

  zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

– wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden.

– wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.

– wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden.

– wanneer serieplaat verwijderd is.

– wanneer niet alle betreffende facturen zijn voldaan.

 

 Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel – hoe ook ontstaan en door wie of wat ook veroorzaakt – blijft te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de netto- factuurwaarde van de laatst geleverde goederen waarmee de schade verband houdt c.q. waardoor de schade is veroorzaakt.

10.2. Voor alle schade, materieel of immaterieel, welke een bedrag beloopt boven het onder sub 1 van dit Artikel genoemde bedrag, is opdrachtgever aansprakelijk, waarbij opdrachtgever Schoonmaak Plan vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens Schoonmaak Plan geldend zouden kunnen of willen maken.

10.3. Voor schade, materieel of immaterieel, welke direct en/of indirect voortvloeit uit de door Schoonmaak Plan geleverde producten, is Schoonmaak Plan nimmer verder aansprakelijk dan tot de factuurwaarde van de geleverde producten, waaruit de schade is voortgevloeid c.q. waarmee de schade verband houdt.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de in de offerte/prijsopgave van Schoonmaak Plan genoemde betalingsvoorwaarden. Voorts zijn de navolgende betalingsvoorwaarden van kracht.

11.2. Betaling van de facturen van Schoonmaak Plan dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

11.3. Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen.

11.4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is opdrachtgever nimmer toegestaan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven genoemde termijn is Schoonmaak Plan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of naar keuze te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat Schoonmaak Plan tot enige schadevergoeding of nakoming gehouden is.

11.5. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is Schoonmaak Plan gerechtigd de vordering te verhogen met rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

11.6. Ingeval van niet tijdige betaling is Schoonmaak Plan genoodzaakt het verschuldigde bedrag te laten incasseren. Alsdan zal de opdrachtgever ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten dienen te voldoen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115.00.

11.7. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn of vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt- ingeval van rechtspersoon – in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Ten aanzien van de geschillen ontstaan ter zake van – of in verband met de door Schoonmaak Plan gesloten overeenkomsten of gedane offertes – zal Nederlands recht van toepassing zijn.

12.2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en Schoonmaak Plan, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen worden voorgelegd aan de gewone burgerlijke Rechter in Nederland.